Voici 3 chants récités par Lav Sharma. Dans l’ordre: Om Sahana, Tryambakam, Gayatri Mantra. Les 3 chant récités selon la tradition de Kaivalyadham.

Les 3 chants

 

 

Om Sahana Vavatu (mantra de la paix)

 

Om
saha nav_avatu, saha nau bhunaktu
saha viryam karavavahai
tejas vinavadhitam_astu ma vidvisavahai
Om santih santih santih

 

Tryambakam

 

Om tryambakam yajamahe
sugandhim pustivardhanam
urvarukam_iva bandhanan
mrtyor_muksiya mamrtat

 

Gayatri

 

Om bhur_bhuvah svahah
tatsavitur_varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayat